The Laser Lab ijmuiden  

  

            Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Bij het maken van de afspraak ontvangt u de algemene voorwaarden gedeeltelijk in de bevestiging.


Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Laser Lab en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2: Inspanning
The Laser Lab zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De  cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig  worden verteld.
The Laser Lab zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


Artikel 3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Laser Lab persoonlijk, per e-mail,app of telefonisch melden. Indien de  cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal The Laser Lab de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag The Laser Lab de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de klant. Hoewel wij dol zijn op kinderen en huisdieren zijn deze niet toegestaan tijdens de afspraak.
The Laser Lab moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


Artikel 4: Betaling.
De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De  cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin ter plekke te voldoen.


Artikel 5: Cadeaubon
Een cadeaubon uitgegeven door The Laser Lab is niet inwisselbaar tegen contant geld.
Er zit geen geldigheid limiet aan de cadeaubon.
De cadeaubon is niet geldig op verzorgingsproducten.

Artikel 6: Persoonsgegevens en Privacy
De cliënt voorziet The Laser Lab bij de eerste behandeling tijdens een intake gesprek van alle gegevens waarvan The Laser Lab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling..
The Laser Lab is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de  cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, is The Laser Lab verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
The Laser Lab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de The Laser Lab is uitgegaan van door de cliënt  verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
The Laser Lab is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de  cliënt heeft meegenomen naar de salon.
Ondanks dat The Laser Lab haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
Mocht cliënt een behandeling wensen terwijl The Laser Lab dit (medisch) niet verantwoord vind mag The Laser Lab deze behandeling weigeren.
The Laser Lab is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is The Laser Lab niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
Ook als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede The Laser Lab zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 8: Verantwoording en eigen risico
Alle behandelingen van klant aan The Laser Lab worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
Door opdracht te geven aan The Laser Lab verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling. 
De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terugvorderen.


Artikel 9: Garantie
The Laser Lab geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
De Garantie vervalt als:

*De cliënt op de hoogte is gebracht over het te verwachtte resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
*De cliënt andere producten dan door The Laser Lab geadviseerde producten heeft gebruikt;
*De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
*De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
*De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
*De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

The Laser Lab is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie op één van de behandelingen. The Laser is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele allergieën.

 

.
Artikel 10: Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling , moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch 1 week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Laser Lab .
The Laser Lab moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal The Laser Lab de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
Indien The Laser Lab en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wkkgz.

Artikel 11: Beschadiging en diefstal
The Laser Lab heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Laser Lab meldt diefstal altijd bij de politie.


Artikel 12: Behoorlijk gedrag
De  cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de  cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Laser Lab het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Kinderen en/of huisdieren zijn niet toegestaan in de salon.


Artikel 13: Hygiëne
Bij The Laser Lab wordt gewerkt volgens de hygiëne regels. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


Artikel 14: Recht

Op elke overeenkomst tussen The Laser Lab en de  cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van The Laser Lab en zijn ook in de salon beschikbaar.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
E-mailen
Bellen
Map